Anasayfa » AKADEMİK ÇALIŞMALAR » POSTER BİLDİRİLERİ » Ulusal kongre/sempozyum bildirileri

Ulusal kongre/sempozyum bildirileri

 1. Doğu M.H., İ. Sarı, S. Hacıoğlu, A. Keskin. Multipl Miyelom Hastalarında Ağrı Payasyonunda Vizuel Analog Skala (VAS). 2. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, 05-08 Şubat 2015, KKTC.
 2. Erkurt M.A., İ. Berber, M.H. Doğu, S. Korkmaz, C. Demir, M. Yılmaz, O.M. Akay, Ç. Pala, Y. Bilen, İ. Kuku, İ. Sarı, M. Şencan, E. Kaya, F. Altuntaş, O. İlhan. Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomasının Klinikopatolojik Özellikleri Ve Tedavi Sonuçları: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma. 2. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, 05-08 Şubat 2015, KKTC.
 3. İ. Aydoğdu, D. Soyer, M. Yeral, S. Solmaz, M. Maden, G.E. Pamuk, O. Salim, M. Yılmaz, V. Karakuş, M.H. Doğu, Ü. Malkan, D.G. Şahin, E. Kelkitli, M.H. Atay, G. Akyol, M. S. Dal, G.A. Çağlıyan, A. Karakuş, H. Terzi, İ. Berber, M. Miskioğlu, S. Korkmaz, İ. Sarı, B. Eser, F. Altuntaş. Ekstramedüller Miyeloid Lösemide Klinik Özellikler Ve Tedavi Sonuçları; Türkiye Verileri. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, 09-13 Eylül 2015, KKTC.
 4. Gemici A.İ., İ. Aydoğdu, H. Terzi, M. Şencan, A.H. Kaya, M.S. Dal, M.O. Akay, M.H. Doğu, O. Ayyıldız, F. Şahin, G.E. Pamuk, G.A. Çağlayan, M. Yılmaz, Z. Gökgöz, Y. Bilen, C. Demir, S. Korkmaz, İ. Sarı, B. Eser, F. Altuntaş. Nodüler lenfosit baskın hodgkin lenfoma: Türkiye verileri. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, 09-13 Eylül 2015, KKTC.
 5. Açıkgöz G.S., İ. Sarı, K. İlkkılıç, M.H. Doğu, S. Hacıoğlu, A. Keskin. Herediter hemorajik telenjiektazide bevacizumab tedavisi: iki olgu sunumu. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, 09-13 Eylül 2015, KKTC.
 6. Kızılırmak Ö., İ. Sarı, M.H. Doğu, S. Hacıoğlu, A. Keskin. Ölümcül bir hastalık olarak refrakter otoimmün hemolitik anemi: Olgu sunumu. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, 09-13 Eylül 2015, KKTC.
 7. Oğuz K., İ. Sarı, K. İlkkılıç, M.H. Doğu, S. Hacıoğlu, A. Keskin. Multipl myelom tanılı yaşlı hastalarda otolog periferik kök hücre mobilizasyonunda kemoterapi + büyüme faktörü kullanımının kök hücre ürünü ve mobilizasyon başarısı üzerine etkisi. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, 09-13 Eylül 2015, KKTC.
 8. Doğu M.H., S. Hacıoğlu, İ. Sarı, A. Keskin. Refrakter İmmün trombositopenili hastada eltrombopag tedavisine abartılı yanıt ve doz ayarlaması. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya.
 9. Doğu H., S. Hacıoğlu, İ. Sarı, S. Ertürk, A. Keskin. Refrakter İmmün Trombositopeni Tanılı Hastada Periferik Yaymanın Önemi. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya.
 10. Doğu H., S. Hacıoğlu, İ. Sarı, A. Keskin. Fludarabin refrakter akut lösemi hastalarındadüşük doz klofarabin / ARA-C kullanımı: Tek Merkez Deneyimi. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya.
 11. Çağlayan A.G., İ. Sarı, L.Ş. Tufan, A. Keskin. Myeloproliferatif neoplazmlarda JAK2V617F mutasyonu ile kanama, tromboz ve trombosit fonksiyonlarının ilişkisi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Belek, Antalya.
 12. Yüksel S.Ç., İ. Sarı, A. Keskin. Non Hodgkin lenfoma tanılı hastalarımızın klinik-patolojik özellikleri ve tedavi sonuçları. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Belek, Antalya.
 13. Hacioglu S.K., İ. Sarı, A. Keskin. Menorajili Hastalarda von Wilebrand hastalığı ve trombosit fonksiyon bozukluklarının araştırılması. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Belek, Antalya.
 14. Hacıoğlu, S. K., İ. Sarı, A. Keskin, E. Düzcan, “Kemik iliğinde yaygın sea blue histiosit gözlenen subakut pannikülit benzeri T hücreli lenfoma (SPTCL) olgusu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, P0167, Çeşme-İzmir, 2008.
 15. Kaynar, L., F. Altuntaş, İ. Aydoğdu, B. Turgut, İ. Koçyiğit, S. K. Hacıoğlu, A. Özdemir Ersoy, M.A. Erkurt, N. Turgut, İ. Sarı, M. Öztekin, M. Solmaz, B. Eser, A. Ünal, M. Çetin, “Nörolojik Hastalıklarda Terapotik Plazma Değişimi: Retrospektif Çok Merkezli Çalışma”, Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi, S0064, Ankara, 2007.
 16. Çobankara, V., S. Şenel, S. Hacıoğlu, İ. Sarı, “Herediter Hemorajik Telenjiektazi (Osler-Weber Rendu Sendromu) ve Ankilozan Spondilitli Olgu Sunumu”, Romatoloji 2007 Kongresi Kongre Kitabı, s:116-117 , Ölüdeniz-Fethiye, 2007.
 17. Sarı, İ., F. Altuntaş, S. K. Hacıoğlu, İ. Koçyiğit, A. Sevinç, S. Saçar, K. Deniz, E. Alp, B. Eser, O. Yıldız, L. Kaynar, A. Ünal, M. Çetin, “Pansitopeni ile seyreden bruselloz olgularında hematolojik ve klinik bulgular: Çok merkezli retrospektif çalışma”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Sözel 03, Antalya, 2006.
 18. Kabukcu, S., F. Altuntaş, İ. Koçyiğit, L. Kaynar, İ. Sarı, M. Sipahioglu, B. Eser, O. Yıldız, S. Gökahmetoğlu, K. Erkılıç, F. Tanrıverdi, M. Güleç, A. Ünal, M. Çetin, “Allojeneik hematopoietik kök hücre nakli sonrası geç yan etkiler: Kapadokya transplant merkezi deneyimi”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Sözel 89, Antalya, 2006.
 19. Çetin, M., F. Altuntaş, L. Kaynar, İ. Koçyiğit, İ. Sarı, A. Yurci, Ö. Canöz, B. Eser, S. Kabukcu, A. Ferahbaş, A. Ünal. “ Graft versus host hastalığı: Kapadokya transplant merkezi deneyimi”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 144, Antalya, 2006.
 20. Altuntaş, F., L. Kaynar, İ. Sarı, O. Yıldız, B. Eser, M. Öztekin, M. Solmaz, M. Çetin, M. Sungur, M. Güven, A. Ünal, “Sepsis’de terapotik plazma değişiminin hemodinamik parametreler üzerine etkisi: Pilot çalışma”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Sözel 45, Antalya, 2006.
 21. Dogruel, F., İ. Sarı, İ. Koçyiğit, S. Kabukcu, L. Kaynar, F. Altuntaş, B. Eser, M. Çetin, A. Ünal, “Relaps veya refrakter akut myeloid lösemide kullanılan EMA ve FLAG kurtarma rejimlerinin karşılaştırması”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 112, Antalya, 2006.
 22. Altuntaş, F., İ. Koçyiğit, L. Kaynar, A. Öztürk, İ. Sarı, B. Eser, M. Öztekin, M. Solmaz, A. Ünal, M. Çetin, “Otolog periferik kan kök hücre toplanmasında Fenwal Amikus ve Fresenius COM.TEC aferez makinalarının karşılaştırması”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 322, Antalya, 2006.
 23. Özkan, M., İ. Sarı, İ. Koçyiğit, Ö. Er, B. Eser, Y. Özkul, GG. Doğu, M. Altınbaş, “Kanser Hastalarında Tromboz”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Ref 139, Kemer-Antalya, 2005.
 24. Altuntaş, F., B. Eser, İ. Sarı, M. Çetin, Y. Özkul, A. Ünal, “Rituximab monoklonal antikor tedavisinin nüks/refrakter düşük dereceli B-hücreli non-Hodgkin lenfomalarda klinik ve moleküler yanıt üzerine etkisi”, I. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, B3, Kemer-Antalya, 2004.
 25. Altuntaş, F., İ. Sarı, B. Eser, M. Ozkan, Ö. Er, M. Cetin, A. Ünal, “Multipl myelomada iki farklı bifosfonat tedavisi: Pamidronat ve zoledronik asit karşılaştırılması”, I. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, B19, Kemer-Antalya, 2004.
 26. Sarı, İ., F. Altuntaş, M. Sipahioğlu, B. Eser, T. Sav, M. Çetin, A. Ünal, “Asiklovire bağlı şiddetli nörotoksisite ve nefrotoksisite: Bir olgu sunumu”, I. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, B 35, Antalya, 2004.
 27. Cetin, M., S. Büyükberber, M. Demir, İ. Sarı, İ. Sarı, K. Deniz, B. Eser, F. Altuntaş, C. Camcı, A. Ozturk, B. Turgut, Ö. Vural, A Unal, “Multipl Myelomada siklooksijenaz ekspresyonunun prognoz ve yaşam süresi ile ilişkisi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri 59, Belek- Antalya, 2004.
 28. Çetin, A., İ. Sarı, S. Muhtaroğlu, D. Çabuk, S. Kuzugüden, B. Eser, M. Özkan, “Antineoplastik ilaçlara maruz kalan onkoloji hemşirelerinde azalmış adenozin deaminaz aktivitesi ve artmış oksidatif stres”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 48, Belek- Antalya, 2004.
 29. Ferahbaş, A., B. Eser, Ö. Canöz, Y. Ulaş, İ. Sarı, O. Kontaş, S. Utaş, M. Çetin, “Primer kutanöz lenfoma: Retrospektif değerlendirme”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri 14, Belek- Antalya, 2004.
 30. Sarı, İ., Ö. Çoban, B. Eser, F. Altuntaş, Y. Özkul, M. Özkan, Ö. Er, M. Çetin ve A. Ünal, “De-novo akut myeloblastik lösemi olgularında 7/3 ARA-C/İDA kemoterapi protokolü, Erciyes Üniversitesi, Dedeman Hastanesi deneyimi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 102, Antalya, 2004.
 31. Çetin, M., İ. Sarı, B. Eser, F. Altuntaş, Y. Özkul, H. Beyazal, M. Özkan, Ö. Er, A. Ünal. “Primer refrakter veya relaps akut myeloblastik lösemi hastalarında EMA+siklosporin kemoterapi rejimi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 116, Antalya, 2004.
 32. Eser, B., İ. Sarı, Ö. Canöz, F. Altuntaş, E. Çakmak, M. Özkan, Ö. Er, M. Çetin, A. Ünal, “Diffüz büyük B hücreli non-Hodgkin lenfomada Fas ekspresyonunun klinik önemi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri 15, Belek- Antalya, 2004.
 33. Ünal, A., İ. Sarı, B. Kaplan, B. Eser, F. Altuntaş, O. Kontaş, M. Özkan, K. Deniz, M. Çetin, “Familyal noduler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma, CHOP+rituximab ile başarılı tedavi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 231, Belek-Antalya, 2004.
 34. Sarı, İ., Özlem Çoban, B. Eser, F. Altuntaş, Y. Özkul, M. Özkan, Ö. Er, M. Çetin ve A. Ünal, “Erişkin akut lenfoblastik lösemi olgularında HYPER-CVAD rejimi yoğun doz fazı sonuçları: Erciyes Üniversitesi, Dedeman Hastanesi Deneyimi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 99, Kemer-Antalya, 2004.
 35. M. Çetin, İ. Sarı, M. Özocak, Ö. Canöz, K. Deniz, O. Kontaş, E. Mavili, A. Öztürk, A. Ünal, “Primer ekstranodal baş-boyun lenfomaları: Erciyes Üniversitesi, Dedeman Hastanesi Deneyimi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 143, Belek- Antalya, 2004.
 36. Altuntaş, F., A. Aybal, İ. Sarı, B. Eser, M. Güven, M. Çetin, M. Sungur, A. Unal, “Yoğun bakım ünitelerinin hematolojik hastalıklarda mortaliteyi azaltıcı katkısı var mı?: Tek merkez deneyimi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 275, Belek- Antalya, 2004.
 37. Sarı, İ., G. İlbeyli, O. Yıldız, A. Köşklükuru, B. Eser, F. Altuntaş, M. Çetin, A. Ünal, “Febril nötropenide klasik amfoterisin B: Erciyes Üniversitesi, Dedeman Hastanesi Deneyimi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 287, Belek- Antalya, 2004.
 38. Sarı, İ., A. Kösklukuru, O. Yıldız, B. Eser, F. Altuntaş, M. Özkan, Ö. Er, M. Çetin, A. Ünal, “Febril nötropenik hastalarda sefepim+amikasin kombinasyonunun meropenem+amikasin kombinasyonu ile karşılaştırılması”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 314, Belek- Antalya, 2004.
 39. Ünal, A., İ. Sarı, M. Özocak, B. Eser, F. Altuntaş, İ.S. Serin, M. Karakükçü, M. Çetin, “Akut myeloblastik lösemili gebe hastada ARA-C+tiyoguanin kemoterapi rejimi ile başarılı doğum: Bir olgu sunumu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 28, Belek- Antalya, 2004.
 40. Eser, B., Ramazan Coşkun, İ. Sarı, F. Altuntaş, M. Güven, M. Sungur, İ. S. Serin, M. Çetin, A. Ünal, “Tip-1 HELLP sendromlu hastalarda postpartum plazma değişimi: Mortalite oranını azaltıyor mu?”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri 70, Belek- Antalya, 2004.
 41. Cetin, M., I. Sarı, F. Altuntaş, B. Eser, K. Gundoğan, Y. Özkul, A. Unal, “Kronik myelositer lösemide uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin hematolojik ve sitogenetik yanıt üzerine etkisi”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, sözlü P49, İstanbul, 2003.
 42. Altuntaş, F., B. Eser, O Yıldız, İ Sarı, A Herek, S. Çiftçi, M. Bilgin, D. Eşel, M. Çetin, A. Ünal, “Periferik kök hücre transplantasyonu yapılan hastalarda kateter infeksiyonları”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, poster 161, İstanbul, 2003.
 43. Altuntaş, F., B. Eser, B. Kaplan, I. Sarı, O. Canöz, M. Özkan, Ş. Coşkun, S. Soyuer, M. Çetin, A. Ünal, “Erken evre hodgkin hastalığı: Tek merkez deneyimi”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, poster 214, İstanbul, 2003.
 44. Akalın, H., F. Altuntaş, S. Tekin, B. Eser, İ. Sarı, M. Çetin, A. Ünal, Y. Özkul, Kronik myeloid lösemi : Sitogenetik ve moleküler yaklaşımlar, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 88, İstanbul, 2003,.
 45. İ. Sarı, F. Altuntaş, B. Eser, M. Sipahioğlu, Ö. Canöz, M. Çetin, A. Ünal, Mesangioproliferatif glomerülonefrite bağlı böbrek yetmezliği ile seyreden Waldenström makroglobulinemi olgusu, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Poster 206, İstanbul, 2003.
%d blogcu bunu beğendi:
Wordpress Tema indir